Stowarzyszenie Samorządowe S6

Aktualności

VIII. Walne Zebranie Stowarzyszenia w dn. 14.09.2021

  14 września 2021 r. w siedzibie Słupskiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Portowej 13B odbyło się VIII. Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządowego S6. Podczas Zebrania Członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności za 2020 rok, ud...

więcej

Przetarg na odcinek Koszalin – Słupsk

Przetarg na odcinenk Koszalin – Słupsk Inwestor, GDDKiA o. Szczecin w sierpniu br. zdobył komplet decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie budowy planowanego odcinka trasy ekspresowej S6 od końca obwodnicy Koszalina i Sianowa do początku obwodnicy Słupska, podzielonego na dwa...

więcej

Konsultacje społeczne nowego Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

W dn. 16 sierpnia – 17 września 2021 r. odbywają się konsultacje społeczne projektu nowego Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), którego celem głównym jest budowa spójnej sieci dróg krajowych zapewniających efektywne funkcjonowanie drogow...

więcej

Przywrócenie finansowania dla budowy trasy S6 z budżetu państwa

W dn. 16 czerwca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), zwiększającą wartość programu drogowego z 142,2 mld zł do 163,9 mld ...

więcej

Droga S6


Mapa stan na luty 2021

Mapa stan na luty 2021 legenda

   Źródło: GDDKiA.

Stowarzyszenie

Powołanie Stowarzyszenia Samorządowego S6

Stowarzyszenie Samorządowe S6 zostało utworzone w dn. 22.11.2013 r. podczas Zebrania Założycielskiego zwołanego z inicjatywy Wójta Gminy Kobylnica Leszka Kulińskiego.

W gronie członków – założycieli Stowarzyszenia znalazło się 21 samorządów: gminy i powiat z terenów województw zachodniopomorskiego oraz pomorskiego, znajdujących się na trasie planowanej drogi ekspresowej S6 Szczecin – Gdańsk i zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz przyspieszenia realizacji inwestycji. Obecnie Stowarzyszenie liczy 27 członków, w tym samorząd województwa zachodniopomorskiego (2022).

W dn. 23.01.2014 r. Stowarzyszenie Samorządowe S6 zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Koszalin.

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński, pełniący tę funkcję już trzecią kadencję od początku powstania organizacji.

Cel Stowarzyszenia Samorządowego S6

Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie jego członków w zakresie promowania idei budowy drogi ekspresowej S6, wspieranie przygotowania i realizacji inwestycji związanej z budową tej drogi oraz współpraca w zakresie wykorzystania potencjału gospodarczego i społecznego terenów przyległych do drogi ekspresowej S6, jej węzłów komunikacyjnych i dróg dojazdowych, w tym także po zakończeniu budowy drogi – dla spójności strefy Korytarza Północnego, którego jest osią.

Władze Stowarzyszenia (kadencja 2019 - 2023)

WALNE ZEBRANIE
Walne Zebranie jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym uczestniczą Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia.

ZARZĄD
Zarząd jest organem wykonawczo – zarządzającym Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu
Piotr Jedliński - Prezydent Miasta Koszalina

Skarbnik
Barbara Dykier - Wójt Gminy Słupsk

Członkowie Zarządu
Marek Goliński - Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Krzysztof Frankenstein - Burmistrz Miasta Sławno
Rafał Konon - Wicestarosta Słupski

KOMISJA REWIZYJNA
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
Przewodniczący - Tomasz Banach, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasto Goleniów
Sekretarz - Dawid Litwin, Wójt Gminy Potęgowo
Członek - Ryszard Kalkowski, Wójt Gminy Szemud

Statut Stowarzyszenia Samorządowego S6 (tekst jednolity)

Członkowie

Członkowie Stowarzyszenia Samorządowego S6

Galeria

Współpraca

 

W realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie Samorządowe S6 współpracuje przede wszystkim z:

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - centralnym urzędem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu ds. transportu, zarządzającym drogami krajowymi i realizującym budowę polskiej sieci autostrad i dróg ekspresowych. Budowa oraz zarządzanie trasą ekspresową S6 należy do kompetencji Oddziałów GDDKiA w Szczecinie i Gdańsku.

W Sejmie VIII kadencji współpracowaliśmy z Parlamentarnym Zespołem na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 Szczecin – Gdańsk - powołanym w 2013 r. i składającym się z zachodniopomorskich i pomorskich parlamentarzystów różnych  opcji politycznych, którego zadaniem było przede wszystkim przyspieszenie i monitorowanie przygotowania inwestycji oraz realizacji budowy drogi ekspresowej S6. W Sejmie IX kadencji w 2019 r. powstał Parlamentarny Zespół ds. Budowy Dróg Ekspresowych S 6 i S 11 kontynuujący tę misję. 

Redakcjami "Głosu Szczecińskiego", "Głosu Koszalińskiego" i "Głosu Pomorza", które w 2013 r. przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę społeczną akcję promocyjną pn. "Chcemy ekspresowej drogi S6", w ramach której m.in. zebrano i złożono w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy podpisów mieszkańców Pomorza opowiadających się za przyspieszeniem budowy drogi ekspresowej S6, jako drogi życia dla naszych regionów.

Kontakt

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Samorządowe S6

KRS: 0000495570   REGON: 321480750   NIP: 6692521585

ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Tel.: (+48) 94 348 88 72
Fax (+48) 94 348 88 69

www.s6.org.pl

Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: